Naslovna

 

UPUTSTVO AUTORIMA

 

Acta Ophthalmologica (AO) je zvanični časopis Udruženja oftalmologa Srbije u kome se publikuju originalni radovi i saopštenja iz oblasti kliničke i eksperimentalne oftalmologije, optičke fizike, fiziologije oka, istorije oftalmologije i srodnih disciplina. Pored navedenih kategorija publikacija, AO objavljuje još i: revijalne radove, kliničke prikaze, prikaze interesantnih slučajeva iz oftalmološke prakse, prethodna saopštenja, vesti iz zdravstvenih ustanova, prikaze knjiga i inte­resantnih članaka iz oftalmološke literature, izveštaje sa kongresa i simpozijuma u zemlji i inostranstvu kao i sve ostale relevantne informacije značajne za razvoj oftalmologije u našoj zemlji.

Časopis AO objavljuje radove koji prethodno nisu publikovani ili prihvaćeni za publikovanje u nekom drugom časopisu. O izboru radova za štampanje odlučuje Glavni i odgovorni urednik časopisa na osnovu predloga Uredjivačkog odbora. Svi radovi predati za štampu moraju da budu napisani prema propozicijama časopisa AO. Radovi koji nisu napisani na adekvatan način obavezno se vraćaju autoru (autorima) na usaglašavanje sa propozicijama, kako bi mogli da budu upućeni na recenziju. Ukoliko autor (autori) i posle ovog usaglašavanja nisu poštovali propozicije časopisa AO, taj rad više neće biti razmatran za publikovanje.

Svi radovi publikovani u časopisu AO moraju prethodno da budu pozitivno recenzirani. Uređivački odbor određuje recenzente iz redova eminentnih stručnjaka za odgovarajuću oblast oftalmologije. Po pravilu se za svaki rad traži mišljenje dva recenzenta, a po potrebi i više. Recenzije radova su anonimne, a u slučaju angažovanja više recenzenata, njihov rad je samostalan i nezavisan. Za verodostojnost činjenica koje se iznose u radu odgovorni su isključivo autori toga rada.

Rad pripremljen za štampu šalje se u tri primerka, preporučenom poštom, uredniku AO, na adresu:

Pasterov zavod, Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18 000 Niš.

Rad se šalje u koverti odgovarajuće veličine i bez presavijanja, uz pismo o nameri objavljivanja i uz potvrdu (sa potpisima svih autora) da rad prethodno nije objavljivan u drugom časopisu. Uz svaki primerak teksta rada prilažu se i sve potrebne ilustracije (slike, grafikoni, tabele i dr.). Autorima se preporučuje da jedan pri­merak rada i priloženih ilustracija imaju za sebe. Osim primeraka na papiru, za potrebe recenzije, rad sa svim prilozima treba istovremeno poslati i u elektronskoj formi, na disku ili na e-mejl adresi: casopis@serb-ophthalmology.rs sa svakim od priloga u obliku posebnog fajla.

Poslate kopije rada na papiru moraju da budu odštampane sa računara na štampaču. Rad treba kucati na beloj hartiji formata A-4, samo sa jedne strane, uz korišćenje proreda. Na jednoj kucanoj stranici može da bude 30 redova sa 70 slovnih znakova u jednom redu (oko 2000 znakova na jednoj stranici). Molimo autore da koriste font Times New Roman, veličine 12, sa proredom 1.5. Sa leve strane tek­sta treba da postoji slobodna margina širine 3cm, a sa desne 2cm. Stranice se obeležavaju odgovarajućim rednim brojevima, počev od naslovne strane i to u gornjem desnom uglu svake stranice.

U tekstu rada treba na odgovarajući način obeležiti mesto za slike, grafikone, tabele i ostale priloge, ili priloge treba uneti u tekst na odgovarajućem mestu (preview), pri čemu kvalitet kopija priloga u tekstu ne treba da bude visok, jer će svi prilozi za štampu biti kopirani iz posebno priloženih fajlova. Podaci iz litera­ture koji se citiraju u tekstu označavaju se arapskim brojevima u zagradi (na primer, (2)) i tako se povezuju sa odgovarajućom referencom iz spiska korišćene literature.

Tekst rada treba da je pisan pregledno i jasno, na srpskom ili na engleskom jeziku uz što ređe korišćenje skraćenica. Skraćenice treba koristiti samo za dugačke nazive i na način ka­ko je to uobičajeno: posle prvog pojavljivanja tih reči u tekstu, iza njih se stavlja skraćenica u zagradi i dalje se u tekstu koristi samo skraćenica. Na primer, gaspermeabilna (GP) kontaktna sočiva. Ni­je dozvoljeno korišćenje skraćenica za znake i simptome bolesti kao ni za anatomske i histološke pojmove, kako se ne bi narušio smisao teksta i stvarala konfuzija kod čitalaca. U radu je obavezno korišćenje međunarodnog sistema mera (SI) i standardnih međunarodno prihvaćenih termina, a za lekove koristiti njihova generička imena. Uz nazive aparata, uredjaja i instrumenata, obavezno treba navesti i proizvodjača (u zagradi).

Originalan rad predat za štampu treba da bude napisan tako da ima sledeće sastavne delove: naslovnu stranu, kratak sadržaj i ključne reči na jeziku na kome je rad pisan, uvod, materijal i metode, rezultate, diskusiju, zaključak i spisak korišćene literature, kratak sadržaj (abstract) na engleskom jeziku (ako je rad pisan na srpskom), ili na srpskom jeziku (ako je tekst rada na engleskom).

Naslovna strana: To je prva strana rada i ona treba da sadrži: (a) naslov rada, koji ne treba da bude suviše dugačak, (b) puno ime i prezime svih autora, (c) pun naziv institucije u kojoj je rad uradjen i (d) ime i potpunu adresu autora odgovornog za korespondenciju i njegovu e-mail adresu. Ukoliko ima više au­tora koji potiču iz različitih institucija, potrebno je izvršiti indeksiranje autora i ustanova u kojima rade odgovarajućim brojevima u superskriptu.

Kratak sadržaj i ključne reči: Na drugoj stranici rada nalazi se samo naslov rada bez imena autora i ustanove iz koje rad potiče, a ispod naslova kuca se kratak sadržaj na jeziku na kome je rad pisan. Kratak sadržaj ne sme da prelazi 150 reči i treba da bude koncipiran tako da ukazuje na problem koji se razmatra i da sadrži osnovne rezultate i najvažnije zaključke istraživanja. U ovom delu rada treba posebno istaći one elemente koji predstavljaju nova saznanja ili predstavljaju originalni doprinos problematici koja se razmatra. Ispod kratkog sadržaja, treba navesti 3-6 ključnih reči koje omogućavaju indeksiranje rada.

Uvod: Uvodni deo rada treba da bude kratak i da jasno ukazuje na značaj problema koji se istražuje ili razmatra. Prethodna iskustva i rezultati, kao i sve druge tvrdnje koje se iznose u uvodu, treba da budu obavezno potkrepljeni najznačajnijim referencama iz relevantne literature (prilikom razmatranja radova posebno će biti obraćena pažnja na aktuelnost korišćenih referenci - najnovija literature, kao i na obuhvatnost pregleda domaće literature), a cilj rada definisan i obrazložen pri kraju ovog dela rada (u posebnom pasusu i bez izdvajanja u posebnu celinu).

Materijal i metode: U ovom delu rada treba tačno, precizno, detaljno i potpuno navesti i opisati korišćeni materijal i metodologiju rada (eksperimentalne životinje, ambulantni bolesnici, ležeći bolesnici, prospektivna studija, retrogradna analiza podataka iz istorija bolesti, epidemiološko istraživanje, laboratorijske analize i dr.). Eksperimenti na životinjama i prospektivne kliničke studije na bolesnicinia ili dobrovoljcima moraju da budu sprovedeni u skladu sa principima dobre kliničke prakse, dobre laboratorijske prakse i dobre naučne prakse i važećim medjunarodnim dokumentima i konvencijama (Helsinška konvencija - World Medical Association Declaration of Helsinki, adopted October 2000), o čemu treba uz rad priložiti i odgovarajuću saglasnost nadležnog etičkog komiteta, a u radu obavezno treba navesti da su istraživanja vršena u skladu sa ovim dokumentima. Sastavni deo ovog dela rada su i podaci o statističkoj obradi rezultata, koju treba koristiti uvek kada je to moguće. Već korišćene i poznate metode ne treba ponovo opisivati, ali je obavezno pozvati se na odgovarajuću literaturu, dok nove metode istraživanja ili modifikacije već postojećih treba detaljno opisati i obrazložiti.

Rezultati: Dobijene rezultate treba prikazati jasno i pregledno, prema logičnom redosledu koji proizilazi iz koncepta istraživanja. Za prikazivanje dobijenih rezultata treba maksimalno koristiti tabele, grafikone, shematske prikaze, slike i ostale ilustracije, bez ponavljanja svih podataka u tekstu, ali sve značajne rezultate treba posebno istaći i rezimirati, a nivo statističke značajnosti tre­ba izneti uvek kada su dobijeni rezultati statistički testirani. Korišćena metodologija i rezultati rada treba da budu izneti i dokumentovani na način koji obezbedjuje njihovu proverljivost.

Diskusija: U diskusiji autori treba da prezentuju dobijene rezultate uz komentar i konfrontiranje sopstvenih sa rezultatima drugih autora ili do tada važećim hipotezama ili teorijama. U diskusiji treba objasniti značaj i implikacije dobijenih rezultata kao i ograničenja i dileme ukoliko su prisutni. Formulisanje novih stavova i teorija moguće je samo ako one ubedljivo proizilaze iz dobijenih rezultata.

Zaključak: Svaki rad treba da sadrži zaključak koji je kratak, jasan i edukativan, i koji proizilazi iz jasno definisanog cilja rada, dobijenih rezultata i njihove interpretacije. Nije dozvoljeno formulisanje zaključaka koji ne proističu iz rezultata ili predstavljaju ponavljanje već poznatih činjenica.

Prilikom pisanja određenih kategorija radova (revijalni članci, prikazi bolesnika, hirurške tehnike, istorija medicine i dr.) može da se odstupi od navedene kompozicije rada, pri čemu kompozicija tih radova mora da bude adekvatno uskladjena sa propozicijama časopisa AO. Na primer: prikaz bolesnika će umesto poglavlja „Materijal i metode" imati poglavlje „Prikaz slučaja", a opis hirurške tehnike će umesto istog poglavlja imati poglavlje „Tehnika izvođenja operacije", i sl.

Literatura: Spisak korišćene literature prilaže se uz tekst rada na posebnoj stranici, a reference se označavaju odgovarajućim rednim brojem i navode se po redosledu citiranja. Za navođenje literature koristiti pravila Vancouverske konvencije.

 

1.Standardni članak u časopisu

Navesti prvih šest autora, ukoliko ih je više iza šestog dodati et al. ukoliko je referenca na Engleskom jeziku ili i sar. ukoliko je referenca na Srpskom jeziku.

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124(11):980-3.

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood—leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996;73:1006-12.

2. Organizacija kao autor:

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996;164:282-4.

3. Članak bez poznatih autora:

Cancer in South Africa (editorial). S Afr Med J 1994;84:15.

4. Volumen sa suplementom:

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994;102 Suppl 1:275-82.

5. Broj sa suplementom:

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women's psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996;23(1 Suppl 2):89-97.

 

6. Volumen sa više delova:

Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6.

7. Broj sa više delova:

Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z Med J 1994;107(986 Pt 1):377-8.

8. Časopisi sa brojem bez volumena:

Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995;(320):110-4.

9. Časopisi bez volumena i broja:

Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer patient and the effects of blood transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993:325-33.

10. Reference u obliku apstrakta ili prethodnih saopštenja:

Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson's disease (letter)  Lancet 1996;347:1337.

Clement J, De Bock R. Hematological complications of hantavirus nephropathy (HVN) (abstract). Kidney Int 1992;42:1285.

 

Udžbenici i monografije

11. Monografija:

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

12. Autori kao urednici:

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

13. Organizacija kao autor i izdavač:

Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.

14. Poglavlje u knjizi:
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press;1995. p. 465-78.

15. Conference proceedings:

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

16. Conference paper:

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.

17. Istraživački ili tehnički izveštaji:  

Službeni izveštaji:

Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays. Final report. Dallas (TX): Dept. of Health and Human Services (US), Office of Evaluation and Inspections; 1994 Oct. Report No.: HHSIGOEI69200860.

Sponzorisani izveštaji :

Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors. Health services research: work force and educational issues. Washington: National Academy Press; 1995. Contract No.: AHCPR282942008. Sponsored by the Agency for Health Care Policy and Research.

18. Magistarske i doktorske disertacije:

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ.; 1995.

 

Neobjavljeni materijal

19.  U štampi (In press):

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1996.

  

Elektronski zapisi
2
0. Internet članak u elektronskom formatu:

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) 1995 Jan-Mar “cited 1996 Jun 5”; 1(1)(24 screens). Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

 

22. Monografija u elektronskom formatu:

CDI, clinical dermatology illustrated (monograph on CD-ROM). Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995.

 

23. Kompjuterski podaci:

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics (computer program). Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.

 

Kratak sadržaj i ključne reči na engleskom jeziku: Ako je tekst rada na srpskom, na poslednjoj stranici rada dostavlja se naslov rada na engleskom jeziku, imena autora, naziv ustanove iz koje rad potiče i prevod kratkog sadržaja rada na engleski jezik (abstract). Imena autora se ne transkribuju, a naziv ustanove obavezno se prevodi na engleski jezik. Ovaj deo rada mora obavezno da bude lektorisan od strane stručnjaka za engleski jezik. Ispod teksta abstrakta navode se ključne reči (3-6) na engleskom jeziku, koje služe za indeksiranje rada.

Priloge u vidu teksta, tabela i ilustracija (grafikoni, crteži, fotografije i dr.) ne unositi u tekst članka, već predati na posebnim listovima obeleženim u gornjem levom uglu sa “Prilog” i arapskim brojem. Svaka tabela i ilustracija se obeležava arapskim brojevima redosledom pojavljivanja u tekstu (npr. Tabela 1, Grafikon 1 i dr.) i svakoj se daje kratak naslov. Kratka objašnjenja i skraćenice daju se u fusnoti. Za fusnotu  koristiti sledeće simbole: *, **, ***, #, ##, ###, …itd. Fotografije treba da budu oštre do formata dopisnice (20x25 cm). Fotografije na poleđini obeležiti hemijskom olovkom u gornjem levom uglu onako kako se navode u tekstu (Slika 1; Slika 2 itd.) i napisati ime prvog autora i naslov rada, a na listu odgovarajućeg “priloga” dati detaljno objasnjenje fotografije. Na odgovarajućoj strani “priloga” treba da stoji: naslov, broj fotografije (kao u tekstu rukopisa) i legenda sa objašnjenjem ili fusnota. Ukoliko je tabela ili ilustracija već negde objavljena treba citirati izvor i priložiti pismeno odobrenje, ukoliko se radi o zaštićenom materijalu. Ukoliko je na fotografiji prikazan bolesnik tako da se može prepoznati, potrebno je njegovo pismeno odobrenje, u suprotnom delovi fotografije se moraju izbrisati da bolesnik ne može biti identifikovan. Za izradu grafičkih priloga može se koristiti bilo koji grafički program, pri čemu slike moraju biti snimljene u .jpg formatu rezolucije 300dpi (u originalnoj veličini). Grafički prilozi se se ne unose u Word dokument već se predaju kao posebni fajlovi. Tabele i grafikone najpoželjnije je uraditi u Excel for Windows verzija 97 ili novija. Izbegavati upotrebu boja kod izrade grafika.

 

Uređivački odbor nije u obavezi da radove štampa prema redosledu pristizanja. Radovi koji ne ispunjavaju uslove za objavljivanje biće vraćeni autoru (autorima), a publikovani radovi se ne vraćaju, već se zadržavaju i čuvaju u arhivi časopisa AO.

Uređivački odbor se unapred zahvaljuje na saradnji i želi mnogo uspeha svim budućim autorima.

 

 

Uređivački odbor

 
O nama  
Uputstvo autorima  
UOS  
Izdanja  

 

 

 

 

ACTA OPHTALMOLOGICA

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7