Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2017, Vol.43(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Originalan rad

UDK: 617.735.007.281:617.7-089

 

   

VITREKTOMIJA KOD ABLACIJE RETINE SA PROLIFERATIVNOM

VITREORETINOPATIJOM. PROBLEM REPROLIFERACIJE

 

Ivan Stefanović*, Igor Kovačević*, Mladen Bila*, Aleksandar Gaković* Goran Damjanović*,

Nadi Rustemi**

 

*Institut za Očne bolesti, Klinički Centar Srbije, Beograd, Pasterova 2

**Opšta bolnica, Tetovo, Makedonija

 

 

Cilj rada: Prikaz učestalosti problema reproliferacije kod pacijenata sa ablacijom retine praćene proliferativnom vitreoretinopatijom (PVR) koji su lečeni hirurškim tretmanom, pars plana vitrektomijom (PPV).

Materijal i metod: Retrospektivnom analizom podataka iz istorija bolesti u studiju je uključeno 39 pacijenata sa dijagnozom ablacija retine praćene PVR-om, koji su lečeni hirurškim tretmanom, PPV.Rezultati su dobijeni deskriptivnim statističkim modelom.

Rezultati: Od ukupno 39 pacijenata koji su lečeni PPV-om, kod 14 pacijenata (35,90%) je u postoperativnom toku došlo do reproliferacije i nužnih daljih reoperacija.

Diskusija: Prema svetskoj literaturi problem reproliferacije nakon primarne vitrektomije se kreće u vrednostima 29,4% (na 136 pacijenata) (4), 30,7% (gradus B), (5), 55,4% (gradus C i D), (6). Rezultat ove studije se kreće u okviru istog procentualnog intervala.

Zaključak: Reproliferacija nakon primarne PPV u velikom

 

Ključne reči: ablacija retine, proliferativna vitreoretinopatija, pars plana vitrektomija

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2017, Vol. 43(1-2)