Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2017, Vol.43(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Originalan rad

UDK: 617.736:(616.379-008.64:616.61)

 

   

KLINIČKI ASPEKTI DIJABETIČKE MAKULOPATIJE KOD

BOLESNIKA SA NEFROPATIJOM

 

I

Milka Mavija1,2, Zoran Mavija1,2, Bojana Markić1,2, Saša Smoljanović

Skočić1,2, Vesna Jakšić3, Miljana Tepić1,2

 

1Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

2Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

3Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

 

 

Naši bolesnici sa dijabetičkom makulopatijom (DM) kod kojih je ustanovljena nefropatija bilo kog stadijuma zahtijevaju veoma pažljivo praćenje i tretman. Posmatrana je korelacija između tipa i stepena DM i dijabetičke nefropatije kod 100 dijabetičkih bolesnika sa DM na oba oka. DM je klasifikovana na fokalnu, difuznu, ishemičku i mješovitu formu. Svim bolesnicima je urađena optička koherentna tomografija (OCT; Optical coherence tomography) makule i fluoresceinska angiografija (FA), pridržavajući se principa izvođenja FA kod bolesnika sa nefropatijom, kao i sve sve relevantne laboratorijske analize uz pregled kliničkog nefrologa, koji je definisao stepen oštećenja bubrežne funkcije kod naših bolesnika. Utvrđena je direktna korelacija između stepena oštećenja bubrežne funkcije, odnosno brzine glomerularne filtracije i tipa i stepena makulopatije (χ 37.842; df 9; p< 0.01). Ishemijska i mikstna makulopatija su načešće prisutne kod naših bolesnika sa teškom i umjereno teškom bubrežnom insuficijencijom (χ 15.245; df 3; p< 0.01); bolesnici sa mikstnom makulopatijom imaju najviše vrijednosti uree (χ 10.390; df 3; p< 0.05); bolesnici sa ishemičkom i mikstnom makulopatijom imaju najviše vrijednosti kreatinina (χ 11.429; df 3; p< 0.01). Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):15-18.

 

Ključne reči: dijabetička makulopatija, dijabetička nefropatija

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2017, Vol. 43(1-2)