Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2017, Vol.43(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

 Iz istorije časopisa

ACTA OPHTHALMOLOGICA IUGOSLAVICA

Vol. 22, supplement 1, 1984

UDK 617.713-089.843

 

   

KERATOPLASTIKA NA AKUTNO ZAPALJENOM OKU

 

A. Parunović

 

Klinika za očne bolesti Medicinskog fakuilteta, Beograd

(Predsednik Poslovodnog odbora: doc. dr sci. Siniša Đakovć)

 

Presađivanje rožnjače na oku u zapaljenju bila je do skora poslednja mera kajoj se pristupalo s ciljem da se tektonski sačuva oko. Danas se stanje izmenilo, prvenstveno zahvaljujući tehničkim usavršavanjima same operacije, a delom i bolijem poznavanju suštine samog zapaljenja.

Autor izinosi lična zapažanja, na osnovu iskustva sa 145 keratoplastika, izvedenih na očima zahvaćenim zapaljenjima. Među njima su bile 64 perforacije rožnjače.

Operisano je 17 bakterijskih keratita. Ishod operacije je bio u potpunosti zadovoljavajući.

Herpetioni keratit je najčešći pojedinaoni uzrok operacije keraitoplastike inflamiranog oka. Rađeno je 76 očiju, 31 od njih sa per-foracijom rožnjače. Reakcija odbaoivanja kalema javila se u 20% operisanih, a recidiv herpetičnog keratita u 17%.

Sledeću veliku grupu predstavljaju tro!fični keraititi, kojih je u posmatranoj seriji biilo 26. Njihova prognoza zavisi prvenstveno od osnovnog oboljenja. Tako je npr. veoma loša kod Sjogrena, dubiozna kod Moorena, a dosta povoljna kod manjih ateromatoznih ulkusa.

Rezultati 15 akutnih keratokonusa bill su izvrsni.

Najzad, na osnovu iskustva sa keratoplastikom, kod 7 očiju sa svežim, teškim opekotinama oka, autor smatra da rezultati nisu čak ni ohrabrujući.  Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):40-43.

 

Ključne reči: indikacije za keratoplastiku, bakterijski keratitis, herpetiični keraltitls, mikotički keratitis, trofički komealni ulkus, akutni keratokonus, oene opekotine, komplikacije, rezultati pojedinih grupa

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2017, Vol. 43(1-2)