Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2017, Vol.43(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Pregledni rad

UDK: 617.731:612.841.111:612.842:615.478.6

 

   

ULTRAZVUČNI NALAZ KOD NEZAPALJENSKOG EDEMA

PAPILE VIDNOG ŽIVCA

 

Mladen Bila*, Nadi Rustemi**, Ivan Stefanović*

 

*Institut za Očne bolesti, Klinički Centar Srbije, Beograd, Pasterova 2

**Opšta bolnica, Tetovo, Makedonija

 

Cilj rada: Značaj ultrazvučne metode u dijagnostici promena na retrobulbarnom delu vidnog živca kod nezapaljeskog edema papile vidnog živca (PNO), staze PNO, uzrokovane povišenim intrakranijalnim pritiskom.

Materijal i metod: U prospektivnu studiju je uključen 21, ležeći pacijent Instituta za Neurohirurgiju, sa dijagnozom povišenog intrakranijalnog pritiska i stazom papile. Rezultati su prikazani deskriptivnim statističkim modelom i Pearsonovim testom korelacije.

Rezultati: Kod svih pacijenata koji su imali jasnu oftalmoskopsku sliku nezapaljenskog edema, staze PNO, ehografskim pregledom smo utvrdili zadebljanje retrobulbarnog dela vidnog živca, na oku, na kome je staza bila izražena.

Diskusija: Ovaj nalaz se u potpunosti slaže sa nalazima Ossoinig-a (4). Kao i većina autora pre nas, tako i mi smatramo da je ovo zadebljanje retrobulbarnog dela vidnog živca uzrokovano povećanom količinom tečnosti, pritiskom, u subarahnoidalnom prostoru što dovodi do distenzije ovojnica.

Zaključak: Debljina retrobulbarnog dela vidnog živca zavisi od količine tečnosti, likvora u subarahnoidalnom prostoru vidnog živca. Ovo zadebljanje nije rezultat kompresije na vidni živac, već je posledica povećane količine cerebrospinalne tečnosti kako u mozgu tako i u subarahnoidanom prostoru. Acta Ophthalmologica 2017;43(1-2):5-10.

 

Ključne reči: intrakranijalni pritisak, staza PNO, retrobulbarni deo vidnog živca.

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2017, Vol. 43(1-2)