Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2016, Vol.41(2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Pregledni rad

UDK:617.7-001-681+616.12-00.331.1

  

 

NOVI TRENDOVI RADIOLOGIJE U OFTALMOLOGIJI

 

Rade R. Babić1,2, Gordana Stanković-Babić3,4, Strahinja Babić4, Nevena Babić4,

Aleksandra Marjanović4

 

1Centar za radiologiju KC Niš

2Visoka zdravstvena škola struktovnih studija "Hipokrat" Bujanovac

3Klinika za očne bolesti KC

4Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

 

Radiodijagnostičke metode pregleda svojom objektivnošću i radioterapijske metode svojim mogućnostima našle su i zauzele svoje mesto i u oftalmologiji. U okviru oftalmologije radiologija je postala dominantna, relevantna, suverena, bez premca, neizostavna i bez konkurencije. Rad ima za cilj da ukaže i prikaže nove trendove radiologije u oftalmologiji današnjice.

Rad bazira na znanju i iskustvu autora i koautora stečenog višegodišnjim radom u struci, stečenom višegodišnjem materijalu, radovi saopšteni u relevantnim domaćim i stranim časopisima, radiološka filmoteka patoloških stanja i oboljenja oka i orbite koju čine analogni i digitalnim rendgenogrami, ehotomogrami, kompju-terizovani tomogrami, magnetnorezonantni skenovi, sheme i dr., istorije bolesti i literalna saopštenja.

Prikazane su mogućnosti i prednosti pojedinih radioloških metoda u oftalmologiji, sa pojedinačnim prikazom same radiološke metode: digitalna radiologija, kompju-terizovana tomografija, magnetna rezonancija, magnetno rezonantna spektroskopija, radiološki nož, gama nož, radiološki informacioni sistem, mobilna radiologija i mobilna radiologija preko mobilnog telefona.

Autori zaključuju da je teško proceniti u kom pravcu će se dalje razvijati integracija radiologije i oftalmologije, ali je sigurno da sjedinjene i prožete zajedno, i radiologija i oftalmologija, dobijaju futurističke dimenzije i vode ka očuvanju zdravlja, očiju i pogleda koji sve otkriva. Acta Ophthalmologica 2016;42(2):10-19.

 

Ključne reči: radiologija, oftalmologija, zdravlje

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2016, Vol. 42(2)