Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.41(2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Prikaz bolesnika

UDK:617.735:616-006

  

 

OPERACIJA KATARAKTE, MOGUĆE KOMPLIKACIJE, ODGOVORNOST

LEKARA I SUDSKOMEDICINSKO VEŠTAČENJE 

Miloš Jovanović

 

 

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Klinika za očne bolesti, Klinički centar Srbije u Beogradu

 

Dijagnoza katarakte je laka ali ne tako jednostavna. Zahteva pažljiv oftalmološki pregled sa prethodno proširenom zenicom. Indikacije za operaciju katarakte su se menjale u toku vremena i na to je direktno uticala metodologija operacije, odnosno usavršavanje operacije sa napredovanjem tehnologije. Danas se operacija vrši i kod sasvim incipijentnih katarakti a osnovni cilj je poboljšanje kvaliteta vida i kvaliteta života. Preoperativna priprema pacijenta je jasno definisana i za to postoje određeni protokoli. Nepridržavanjem ovih protokola, uz moguću kasniju komplikaciju, lekar se izlaže mogućoj lekarskoj grešci i odgovornosti. Sprovodi se uglavnom lokalna anestezija, a opšta anestezija je rezervisana za decu i psihotične bolesnike koji nisu u mogućnosti da sarađuju u toku operacije. Pri sprovođenju neke od različitih vrsta lokalnih anestezija može, dosta retko, doći do nastanka nekih intraoperativnih komplikacija. Ako je anestezija izvedena na adekvatan način i ako su primenjena adekvatna sredstva odgovornosti lekara nema. Intraoperativne, rane postoperativne i pozne postoperativne komplikacije su različite i kod nekih od njih se može postaviti pitanje greške i odgovornosti lekara. Pri svakom od takvih slučaja se sprovodi odgovarajuće sudskomedicinsko veštačenje. Acta Ophthalmologica 2015;40(2):20- 25.

 

 Ključne reči: katarakta, operacija katarakte, greška lekara, sudskomedicinsko veštačenje

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2015, Vol. 41(2)