Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.41(2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Originalan rad

 

UDK: 615.471:616.00

  

 

KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PATOLOŠKIH
      STANJA I OBOLJENJA OKA I ORBITE

 

Rade R. Babić1,2, Gordana Stanković-Babić3,4, Strahinja Babić4,
      Aleksandra Marjanović4, Nevena Babić4, Nikola Jevtić5

 

 

1Centar za radiologiju KC Niš

2Visoka zdravstvena škola strukovnih studija "Hipokrat" u Bujanovcu

3Klinika za očne bolseti KC Niš

4Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

5Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

U dijagnostici patoloških stanja i oboljenja oka i orbite kompjuterizovana tomografija (CT) je zauzela vodeće mesto i postala suverena, dominantana i bez premca. Cilj rada je da, kroz prikaz odabranih CT pregleda, skrene pažnju na CT oftalmološku sliku oboljenja oka i orbite i da ukaže na ona koja se mogu prepoznati korektnim rendgenološkim pregledom. Radom se ilustruju CT nalazi kraniostenoze, kogentilanog hidrocefalusa, M. Sturge - Weber - Krabbe, melanoma horoideje, hijazmalnog sindroma, orbitalne frakture, stranog tela. Autori zaključuju da je CT slika patoloških stanja i oboljenja oka i orbite tipična, dok je CT relevantna u dijagnstici patoloških stanja i oboljenja oka i orbite. Acta Ophthalmologica 2015;40(2):15-19.

 

 Ključne reči: oftalmologija, radiologija, kompjuterizovana tomografija

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2015, Vol. 41(2)