Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.41(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Pregledni rad

 

UDK: 615.47

  

 

LASER – DOZE, RIZICI, POSLEDICE

 

Rade R. Babić1,2, Aleksandra Pavlović-Radojković5, Aleksandar Veselinović3,

Marko Zlatanović3, Maja Živković3, Marija Cvetanović3, Branislav Tomašević3,

Jovica Mršić3, Aleksandra Marjanović4, Strahinja Babić4

  

1Centar za radiologiju KC Niš

2Visoka zdravstvena škola struktovnih studija "Hipokrat" Bujanovac

3Klinika za očne bolesti KC

4Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

5Unimed Pharma

Laser je izvor elektromagnetnih talasa (svetlosti) koji emituje koherentan snop fotona u infracrvenom i vidljivom delu spektra elektromagnetnog zraćenja, dok je laserska svetlost monohromatska, koherentna i širi se u istom smeru. Reč laser je nastala od početnih slova engleskih reči "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation", u prevodu "pojačanje svetlosti pomoću stimulisane emisije zračenja". U radu je dat prikaz stimulisane emisije, gradje lasera, podele lasera, primene lasera u medicini, delovanja lasera na biološko tkivo i interakcije lasera sa biološkim tkivom. Autori ističu da u radu sa laserom operator i medicinsko osoblje treba da primene odgovarajuće mere zaštite očiju, dok oboljenja izazvana laserskim zračenjem nalaze se na Listi profesionalnih oboljenja. Zaključuje se da navedena saznanja o biološkom delovanju lasera ohrabljuju, ali istovremeno primoravaju da upotreba lasera treba da bude ograničena na one bolesnike kod kojih postoji čvrsta medicinska indikacija za primenu. U skoroj budućnosti možemo očekivati lasere nove generacije koji će pružiti neslućene mogućnosti istraživanja do sada neispitanih fizičkih fenomena lasera. Acta Ophthalmologica 2015;41(1):29-39.

 Ključne reči: laser, zračenje, medicina, oftalmologija, doze, rizici, posledice

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2015, Vol. 41(1)