Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2015, Vol.41(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Originalan rad

 

UDK: 611.841+617.7-089+615.461

  

 

EPIZODA ODBACIVANJA STROME KALEMA POSLE DUBOKE PREDNJE

LAMELARNE KERATOPLASTIKE (DALK)

 

Ljubiša Nikolić*, Vesna Jovanović**, Slađana Delević*

 

 

*Specijalna očna bolnica Oculus

**Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za očne bolesti “Prof. dr Ivan Stanković”,

KBC “Zvezdara”

 

Cilj: Prikaz neuobičajene komplikacije duboke prednje lamelarne keratoplastike kod keratokonusa.

Metod: Pacijentu sa odmaklin keratokonuson urađena je duboka prednja lamelarna keratoplastika u nivou neposredno iznad Descemetove membrane. Kornealna topografija i debljina rožnjače određivane su Orbskenom. Broj endotelnih ćelija rožnjače određivan je pomoću konreralnog modula Roštok.

Rezultati: Epizoda odbacivanja strome javila se 14 meseci posle operacije. Pošto je reakcija zaustavljena, kalem je ponovo postao providan,ali sa samo 1449+19 ćelija na mm2.

Zaključak: Duboka prednja lamelarna keratoplastika je bezbednija od perforativne, ali ni ova operacija nije bez komplikacija. Međutim, komplikacije se često mogu zbrinuti medikamentnim lečenjem. Učestalost epizoda odbacivanja verovatno može da se smanji pravovremenim uklanjanjem svih sutura. Acta Ophthalmologica 2015;41(1):18-22.

 

Key words: DALK, keratokonus, odbacivanje

 

 
UOS  
 
 
 

 

 

2015, Vol. 41(1)