Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2014, Vol.40(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Prikaz bolesnika

 

UDK: 615.222:617.731

  

 

OBOSTRANA PREDNJA ISHEMIČNA NEUROPATIJA OPTIKUSA KAO

POSLEDICA PRIMENE AMIODARONA 

 

Aleksandar Veselinović1, Marija Cvetanović1, Sonja Cekić1, Marija Trenkić- Božinović1,

Milena Vujanović1, Dragan Veselinović1, 3, Kristina Stojanović2 i Ivona Trajković2 

 

1Klinika za očne bolesti KC Niš

2Ordinacija za očne bolest “Zona vida – Veselinović” u Nišu

3Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

 

Amiodaron je lek koji ima značajnu primenu u kardiologiji u lečenju ventrikularnih i supraventrikularnih aritmija. I pored izuzetno korisnog efekta na srce, ovaj lek može prouzrokovati mnogobrojne sporedne, neželjene efekte. Pojava prednje ishemične neuropatije vidnog živca jedna je od najozbiljnijih komplikacija koje amiodaron može prouzrokovati u oku.

Dat je prikaz bolesnice kod koje je došlo do pojave obostrane prednje ishemične neuropatije u periodu od tri nedelje. Bolesnica se javila na pregled zbog tegoba u levom oku gde je evidentirana oftalmoskopska slika prednje ishemične neuropatije optikusa i dekoloracija papile vidnog živca desnog oka sa izraženim padom oštrine vida (osećaj svetla sa urednom projekcijom). Nakon primene pulsnih doza kortikosteroida i prekida terapije amiodaronom, dolazi do oporavka oštrine vida desnog oka (0,80) i poboljšanja vidne funkcije u levom oku gde je registrovana akutna prednja ishemična neuropatija.

Prednja ishemična neuropatija vidnog živca može biti prouzrokovana kardiovaskularnom bolešću zbog koje se bolesnik nalazi na terapiji amiodaronom i istovremeno toksičnim efektom leka. Teško je nekada izdvojiti koji je od ova dva uzročnika važniji za nastanak bolesti. Kod ovih bolesnika se ipak predlaže prestanak korišćenja amiodarona i prelazak na neki drugi antiaritmički preparat, uz adekvatnu terapiju prednje ishemične neuropatije.

Povoljan efekat pulsnih doza kortikosteroida kod bolesnice sa obostranom prednjom ishemičnom neuropatijom i prekidom terapije amiodaronom posebno je bio iznenađujući u oku u kome je oštrina vida bila osećaj svetla sa urednom projekcijom i sa izraženim znacima bledila papile vidnog živca. U oku sa akutnom prednjom ishemičnom neuropatijom pad oštrine vida bio je znatno manje izražen, ali je i u njemu došlo do poboljšanja kako kroz oštrinu vida tako i kroz oporavak u vidnom polju. U toku perioda praćenja od tri meseca, evidentirana je izražena dekoloracija papile vidnog živca oba oka uz očuvanje centralne oštrine vida, ali i veći broj apsolutnih i relativnih skotoma u vidnom polju. Nalaz OCT-a pokazao je značajna oštećenja ganglijiskih nervnih vlakana oba vidna živca. Acta Ophthalmologica 2014;40(1):39-45.

 

Ključne reči: obostrana prednja ishemična neuropatija optikusa, amiodaron, OCT, kompjuterizovana perimetrija

 
O nama  
Uputstvo autorima
UOS
Izdanja

 

 

 

2014, Vol. 40