Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2014, Vol.40(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Originalan rad

 

UDK: 616.379-008.64+617.7

  

 

KORELACIJA CENTRALNE DEBLJINE ROŽNJAČE SA SISTEMSKIM I

OKULARNIM FAKTORIMA KOD OBOLELIH OD DIJABETES MELITUSA

 

Ivan Senćanić, Miroslav Stamenković, Siniša Babović,

Vesna Jovanović i Vesna Jakšić

 

Klinika za očne bolesti „Prof. dr Ivan Stanković“, KBC „Zvezdara“ u Beogradu

 

Cilj rada bio je ispitivanje korelacije centralne debljine rožnjače (CCT) sa sistemskim i okularnim faktorima kod osoba obolelih od dijabetes melitusa (DM).

Ukupno je ispitana 121 osoba (242 oka) obolela od dijabetes melitusa. Svi ispitanici podvrgnuti su kompletnom oftalmološkom pregledu, uključujući i pregled očnog dna i merenje centralne debljine rožnjače ultrazvučnim pahimetrom. Za analizu je odabrano samo desno oko svakog ispitanika. Kontrolnu grupu činile su zdrave osobe mečovane po starosti i polu. Registrovani su sledeći podaci: starost i pol ispitanika, trajanje DM, tip DM, vrsta terapije DM, nivo glikoliziranog hemoglobina (HbA1c), vrednost intraokularnog pritiska (IOP), kao i stadijum dijabetičke retinopatije (DR), koji je prema ETDRS kriterijumima podeljen na stadijum bez DR (NDR), neproliferativni (NPDR) i proliferativni stadijum (PDR). Korišćeni su sledeći statistički testovi: Pearson-ov i Spearman-ov koeficijent korelacije, kao i multivarijantna regresiona analiza.

Prosečna starost obolelih iznosila je 59,22+13,61 godina. Veći broj ispitanika bolovao je od DM tip 2 (101 osoba) nego od DM tip 1 (20 osoba). Prosečno trajanje dijabetesa  iznosilo je 12,68+8,98 godina, a prosečni nivo HbA1c bio je 8,54+2,27%. Kod obolelih od DM prosečna vrednost CCT od 570,52+31,81 Ám bila je statistički signifikantno veća nego kod zdravih osoba (541,42+27,82 Ám). Utvrđena je signifikantna korelacija CCT sa stadijumom retinopatije (p<0,01) i sa visinom IOP-a (p<0,05). Nije ustanovljena statistički signifikantna korelacija između CCT i ostalih posmatranih parametara.

Mada nisu poznati tačni faktori nastanka povećane debljine rožnjače kod obolelih od DM, moguće je da kod izraženijeg stadijuma DR, zbog hroničnog metabličkog stresa, dolazi do povećanja debljine rožnjače. Acta Ophthalmologica 2014;40(1):5-10.

 

Ključne reči: centralna debljina rožnjače, dijabetička retinopatija, dijabetes melitus

 
O nama
Uputstvo autorima
UOS
Izdanja

 

 

2014, Vol. 40