Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2013, Vol.39(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Pregledni rad

 

UDK:617.7-089+615.281

 

TERAPIJA POSTOPERATIVNIH ENDOFTALMITISA

 

Sunčica Srećković1,2

 

1Klinika za očne bolesti, KC Kragujevac,

2Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu,

 

Postoperativni endoftalmitisi predstavljaju retku, ali najtežu komplikaciju hiruških intervencija oka. Inflamacija zahvata prednji i zadnji segment i javlja se u 0.05-0.35% slučajeva nakon operacije katarakte, kao jedne od najčešće izvođenih hiruških intervencija na oku. Profilaktička primena povidon joda i intrakameralna primena cefuroksima 1mg/0.1ml su u velikoj meri doprineli smanjivanju incidence ovog oboljenja.

Prema podacima Endophthalmitis Vitrectomy Study (EVS) postoperativni endoftalmitisi su najčešće uzrokovani prodorom mikroorganizama u oko, u toku i neposredno nakon operacije, iz normalne flore konjunktive i kože bolesnika, neadekvatno sterilisanih instrumenata, intraokularnih sočiva i rastvora koji se koriste u toku hiruške intervencije. Rezultati EVS pokazuju da je najčešći uzročnik postoperativnih endoftalmitisa nakon ekstrakcije katarakte i sekundarne IOL implantacija, koagulaza negativan staphylococcus (70%), staphylococcus aureus (9.9%), streptococci species (9.0%), dok se infekcije gram negativnim mikroorganizmima javljaju u 6% slučajeva. Faktori rizika su neadekvatna priprema operativnog polja, kontaminirani hiruški instrumenti, povećano operativno vreme kao rezultat nedovoljnog iskustva hirurga, ruptura zadnje kapsule, gubitak vitreusa, ostaci sočivnog materijala, neadekvatna zatvaranje kornealnih incizija ili sklerotomija. Dijagnoze se postavlja pregledom na biomikroskopu i ultrazvučnim pregledom kako bi se uočili znaci vitritisa, ablacije retine i horoidee. Terapiju treba započeti što hitnije u roku od 1h, a najkasnije 3h, nakon uzimanja uzorka vitreusa, intravitrealnom primenom antibiotika i kortikosteroida kako bi se zaustavila infekcija i minimalizovali efekti akutne inflamacije. Lokalno se daju cikloplegci, antibiotske i kortikosteroidne kapi. EVS je pokazala da se u većini slučajeva postoperativnog endoftalmitisa nakon operacija katarkte pacijenti mogu lečiti intravitrealnom primenom antibiotika. U slučaju razvoja endoftalmitisa u ranom postoperativnom periodu sa redukcijom vidne oštrine do osećaja svetla, treba razmatrati  ranu vitrektomiju zbog boljeg funkcionalng ishoda.

Rizik od gubitka vida i prognoza u velikoj meri zavise od virulentnosti uzročnika i bolji su u slučaju koagulaza negativnog stafilokoka. Odlaganje tretmana značajno pogoršava prognozu postoperativnog endoftalmitisa. Acta Ophthalmologica 2013;39(1-2):38-45.

 

Ključne reči: postoperativni endoftalmitis, intravitrealna primena antibiotika, pars plana vitrektomija

 
O nama  
Uputstvo autorima  
UOS  
Izdanja  

 

 

2013, Vol. 39