Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2013, Vol.39(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Prikaz slučaja

 

UDK:617.77+616-006.04:071.166

 

REKONSTRUKCIJA TOTALNOG DEFEKTA GORNJEG KAPKA

 

Zoran Žikić1, Milorad Vojčić1, Jovan Miskin2, Biljana Pajić2

 

1Specijalna oftalmološka bolnica Stankov, Beograd, Srbija

2Klinika za očne bolesti, Klinički centar Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 

Defekt pune debljine celog gornjeg kapka predstavlja jedan od najvećih izazova za rekonstrukciju. Rekonstruktivne metode, za ovakve defekte, dele se na okluzivne i neokluzivne.

Prvoj grupi pripadaju tehnike u kojima se koristi režanj, regrutovan sa donjeg kapka, koji je potrebno odvojiti u drugom operativnom aktu. U drugu grupu spadaju metode kod kojih nije potreban drugi operativni akt, radi oslobađanja vidne osovine. Ovde je prikazan slučaj rekonstrukcije totalnog defekta gornjeg kapka, nakon ekscizije tumora, bez okluzije oka, u jednom operativnom aktu, kombinacijom oralnog mukoznog grafta i bi-pedikularnog miokutanog režnja donjeg kapka. Postoperativni rezultat je bio veoma dobar, kako u funkcionalnom, tako i u estetskom pogledu. Acta Ophthalmologica 2013;39(1-2):22-26.

 

Ključne reči: tumor kapka, hirurgija kapka, periokularna rekonstrukcija

 
O nama  
Uputstvo autorima  
UOS  
Izdanja  

 

 

2013, Vol. 39