Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2013, Vol.39(1-2)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Originalan rad

 

UDK:617.713-002.84:615.222

 

POL BOLESNIKA SA MELANOMOM UVEE

 Zoran Latković

 

Klinika za očne bolesti, Klinički centar Srbije, Beograd

  

Razmatran je raspored po polu bolesnika sa melanomom uvee (MU) lečenih na Klinici za očne bolesti u Beogradu (Institut za očne bolesti KCS) u toku 55 godina (1951-2005.). U seriju su uvršćeni samo bolesnici sa histološkom potvrdom dijagnoze. Dobijeni rezultati u skladu su sa nalazima drugih autora da je MU, ukupno uzevši, nešto češći kod muškaraca nego kod žena. Raspored po polu bolesnika sa MU zavisi od godina starosti u vreme postavljanja dijagnoze. Nađena je izrazita prevaga ženskog pola u najmlađem životnom dobu (kada je MU inače redak), nešto veći broj bolesnica nego bolesnika u šestoj deceniji života i ponovna dominacija žena među obolelima u najstarijoj dobnoj grupi. Acta Ophthalmologica 2013;39(1-2):11-21.

 

Ključne reči: Melanom uvee, pol bolesnika, godine starosti

 
O nama  
Uputstvo autorima  
UOS  
Izdanja  

 

 

2013, Vol. 39