Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2004, Vol.30(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Klinički prikaz

 

UDK: 617.741-001.6-089

  

Traumatska luksacija intraokularnih sočiva

 

T. Josifova, M. Ivanovska, M. Antova, V. Nikolovska, Z. Arnaudovski, H. Duma, B. Tateši

 

Oftalmološka Klinika, Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij”, Skopje, Makedonija

 

Analizirana je serija od 12 bolesnika sa postkontuzionom luksacijom IOL, lečenih na Klinici za Očne bolesti u Skoplju u periodu od 2000.-2004. godine. U grupi A, sa 6 bolesnika podvrgnutih hirurškom tretmanu, kod 2 bolesnika postojala je decentracija IOL u prednji vitreus i kod njih je izvršena limbalna ekstrakcija sočiva i prednja vitrektomija. Kod 4 bolesnika IOL su bila luksirana u staklasto telo, a ekstrakcija je izvedena sa 3-port sistemom pars plana vitrektomijom. Ekstrakcija kod jednog od bolesnika izvedena je kroz pupilarni otvor, a kod ostala tri bolesnika skleralnom incizijom. Grupu B čine 6 bolesnika koji nisu bili hirurški lečeni, a koji su jedino bili podvrgnuti regularnim kontrolnim pregledima. U grupi A kod jednog bolesnika posle uradjene PPV došlo je do naknadne pojave ablacije retine, kao rezultat jatrogene rupture. Kod jednog bolesnika gde je bila izvedena limbalna ekstrakcija IOL kao rezultat razvoja PVR u kasnom postoperativnom periodu, nakon 10 meseci, razvila se ablacija retine. Perzistentan cistoidni makularni edem (CME) nakon hirurškog tretmana viđen je kod jednog bolesnika. U ovoj grupi bolesnika korigovana vidna oštrina (VO) kretala se između 0,04 i 0,7. U grupi B kod jednog od bolesnika kojeg smo pratili u periodu od 6 meseci, došlo je do pojave CME. Povremeni skokovi IOP doveli su do postepenog smanjenja transparentnosti ro`njače kod jednog pacijenta. Ni kod jednog od ovih bolesnika nije se javila ablacija retine. Korigovana VO u ovoj grupi kretala se između 0,1 i 0,5. Naše je mišljenje da ukoliko dislokacija IOL ne dovodi do narušavanja IOP, poremećaja kornealne trofike ili do intraokularne inflamacije ista ne predstavlja apsolutnu indikaciju za hirurški tretman. Acta Ophthalmologica 2004;30(1):47-52.

 

Ključne reči: IOL, traumatska luksacija, komplikacije, indikacije za hirurško lečenje

 
O nama  
Uputstvo autorima
UOS
Izdanja

 

 

 

2004, Vol. 30