Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2004, Vol.30(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Revijalni rad

 

UDK: 617.7-001.31

  

 

Kontuzione povrede oČne jabuČice

 

B.Đurović 

 

Klinika Miloš, Specijalna bolnica za oftalmologiju, Beograd

 

Kontuzione povrede očne jabučice su dosta česte i mogu izazvati rane i pozne posledice koje ugrožavaju vidnu funkciju. Naročit značaj ima osobina ovih povreda da prate}a hemoragija maskira realni stepen oštećenja tkiva. U ovom radu dat je pregled novije literature i izneta su lična iskustva autora kod stanja nastalih dejstvom tupe sile i njihovih kombinacija, kao i savremeni aspekti lečenja i dijagnostike. Poseban akcenat stavljen je na metodologiju pregleda povre|enog oka, koji se može primeniti i van oftalmološke ustanove, kao i na nove patološke entitete, koje donose ljudske aktivnosti i sofisticirana dijagnostička i terapijska tehnologija. S obzirom da efekti dejstva tupe sile na očnu jabučicu značajno zavise i od integriteta očnih tkiva, današnji oftalmolog će se sve češće susretati sa asimetrijom intenziteta sile i obima nastalih oštećenja kod pacijenata kod kojih su prethodno izvršene operacije katarakte i razni modaliteti refraktivne hirurgije. Kao i kod svih drugih povreda, faktor prevencije ima naročit značaj, kao i pitanje prognoze vidne funkcije kod ruptura očne jabučice. Acta Ophthalmologica 2004;30(1):10-18

 

Ključne reči: kontuzija oka, trauma, tupe povrede oka

 
O nama  
Uputstvo autorima
UOS
Izdanja

 

 

 

2004, Vol. 30