Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2004, Vol.30(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Klinički prikaz

 

UDK: 613.648 : 616-051+ 617.7 : 616-051

  

Hronična ekspozicija rendgenskom zračenju kao mogući

okularni patogen kod pneumoftiziologa

 

M. Ledina1, T. Ledina2

 

1Specijalna bolnica za plućne i očne bolesti i tuberkulozu «Ozren», Sokobanja

2Medicinski fakultet, Beograd

 

Pneumoftiztiolozi su lekari koji su, prirodom posla, izlo`eni jonizujućem zračenju. Ispitana je grupa od 19 pneumoftiziologa u cilju utvrđivanja postojanja oboljenja oka koja su mogla da budu uzrokovana profesionalnom ekspozicijom rendgenskom zračenju, te, ukoliko postoje oboljenja, utvrdjivanja eventualnih dozno zavisnih efekata. Kod jednog lekara je nađena retinalna vaskulopatija sa rekurentnim hemoragijama, neobjašnjena drugim uzrokom. Katarakta, kao osnovna moguća posledica hronične ekspozicije, nađena je kod jednog lekara, ali je zbog svojih morfoloških osobina, kao i stacionarnosti i pored dalje ekspozicije, tumačena kao kongenitalna. Smatramo da je kod pneumoftiziologa potreban prethodni oftalmološ ki pregled, kao i periodični pregledi u intervalima od 3 do 5 godina, kako iz medicinskih, tako i zbog sudskomedicinskih razloga.Acta Ophthalmologica 2004;30(1):60-63.

 

Ključne reči: pneumoftiziolog, promene na oku, jonizujuće zračenje

 
O nama  
Uputstvo autorima
UOS
Izdanja

 

 

 

2004, Vol. 30