Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2004, Vol.30(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Klinički prikaz

 

UDK: 617.7-001-089

  

HirurŠko leČenje teŠkih povreda zadnjeg segmenta oka

 

M. Vukosavljević, V. Cerović

 

Očno odeljenje, Medicinski centar Prilep, Makedonija

 

Usavršavanje hirurških metoda i modernizacija tehničkih pomagala omogu}ili su veliki napredak u lečenju najtežih kontuzionih, a posebno penetrantnih povreda oka, prouzrokovanih prodorom stranih tela velike kinetičke energije. U radu je izvršena retrospektivna analiza primenjenih hirurških metoda u zbrinjavanju povreda oka zadobijenih u periodu od 1991. do 1998. godine, a definitivno zbrinutih na Odeljenju za vitreoretinalnu hirurgiju Klinike za očne bolesti VMA. Pažnja je usmerena na broj urađenih vitrektomija pars plana (VPP), broj ekstrahovanih intrabulbarnih stranih tela (IBST), broj konvencionalno operisanih ablacija mrežnjače, manji broj kontuzionih povreda kao i kombinovanih operacija (PHAKO+VPP) uz primarnu implantaciju intraokularnog sočiva, te na funkcionalne rezultate. U gore navedenom periodu urađeno je 558 VPP, 60 konvencionalno operisanih ablacija mrežnjače, te 29 kombinovanih prednje-zadnje segmentnih operacija. VPP je primenjena u 286 slučajeva (51,3%) kod penetrantnih povreda sa IBST, a u 214 bolesnika (38,3%) sa penetrantnom povredom bez IBST. Na jednom oku VPP je urađena kod 464 bolesnika (83,1%), na oba oka u 65 (11,7%) povređenih, te na jedinom oku u 29 bolesnika (5,2%). Tamponada silikonskim uljem posle VPP je učinjena u 352 slučaja (63,1%), tamponada vazduhom u 123(22,1%) te tamponada Ringerom - BSS-om u 83 (14,8%) operisanih. Laser fotokoagulacija (LFC) je radjena kod 484 (85%) operisanih, a kriokoagulacija u 145 (26%). Kod klasično operisanih ablacija mrežnjače u svim slučajevima (60) postavljen je serklaž i urađena egzokriokoagulacija, dok u je 52 slučaja postavljena skleralna plomba. Kombinovanih operacija: Lensektomija+VPP+ACL je urađeno 16, a fakoemulzifikacija+VPP+PCL - 13. Pre-post operativna oštrina vida je tabelarno prikazana. Vitreoretinalne operacije su najzastupljenije u rešavanju složenih povreda oka - primenjene su u visokom procentu (90,73%). Veliki procenat intraokularnih stranih tela (55,95%), kao i broj ablacija mrežnjače su posebna karakteristika teških povreda oka. Intraokularna strana tela su ekstrahovana u 94,4% povređenih. Kombinovane prednje-zadnje segmentne operacije umanjuju konačni broj operacija i doprinose boljem krajnjem rezultatu. Relativno visok procenat endoftalmitisa je takođe odlika ovih povreda (5,2%). Na kraju je potrebno naglasiti da postoperativna oštrina vida kod ovakvih teških povreda oka nije uvek i konačna. Acta Ophthalmologica 2004;30(1):36-41.

 

Ključne reči: povrede oka, intraokularna strana tela, hirurško lečenje, vitrektomija, kombinovane operacije

 
O nama  
Uputstvo autorima
UOS
Izdanja

 

 

 

2004, Vol. 30