Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2004, Vol.30(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

 

Klinički prikaz

 

UDK: 617.7-007.281+ 617.7-001.31-06

  

Ablacija retine nakon kontuzione povrede oka

 

I.Stefanović, R.Dragumilo, V.Misita, Ž.Mićović, D.Gašić

 

Institut za očne bolesti, Klinički centar Srbije, Beograd

 

Kontuzije bulbusa mogu izazvati promene u oku koje potom imaju veći ili manji udeo u nastanku ablacije retine. Tako mogu nastati: avulzija baze staklastog tela, dijaliza retine, gigantska ruptura retine, horoidalna ruptura i retko - ruptura u makuli, kao neposredan uzrok nastanka ablacije retine. Cilj rada bio je da analizira sve ablacije retine operativno lečene na klinici u toku jedne kalendarske godine, a koje imaju u anamnezi podatak o prethodnoj kontuziji oka. Retrospektivnom analizom je od ukupno 228 pacijenata operisanih od ablacije retine tokom 2002. godine na Institutu za očne bolesti u Beogradu izdvojeno njih 20 koji su u anamnezi imali podatak o kontuziji oka. Analiziran je preoperativni crtež očnog dna, parametri vezani za povredjivanje i opšti parametri. Ovih 20 pacijenata smo, na osnovu kliničkog izgleda ablacije retine i očnog dna, podelili u tri grupe, zavisno od procenjenog stepena povezanosti nadjene ablacije sa prethodno pretrpljenom traumom.
Zaključak: Kontuzija oka može biti razlog nastanka ablacije retine ali može da bude i samo jedan od faktora odgovornih za nastanak trakcione rupture retine, kada latenca od traume do nastanka ablacije retine može biti i do 10 godina.
Acta Ophthalmologica 2004;30(1):56-59.

 

Ključne reči: kontuzija oka, ablacija retine, latentni period

 
O nama  
Uputstvo autorima
UOS
Izdanja

 

 

 

2004, Vol. 30