Naslovna

ACTA OPHTALMOLOGICA, 2004, Vol.30(1)

ISSN 1452-3868,

UDK 617.7

 

Originalan rad

”Linkage” analiza – indirektno praĆenje nasleĐivanja retinoblastoma. Uticaj

porekla izgubljenih RB1 alela na vreme pojave retinoblastoma

M. Kontić, A. Pestaņa, J. Alonso, I. Palacios, A. Gamez , I. Camino, V. Bunjevački, V. Krstić, Dj. Obućina,

D. Rašić, Z. Latković

Acta Ophthalmologica 2004; 30 (1):1-5

 sažetak    

 

Originalan rad

Otkrivanje postzigotnih mutacija RB1 gena u tumorskom tkivu bolesnika sa 
retinoblastomom, dobijenom iz parafinskih kalupa posle fiksacije 
formalinom 

M. Kontić, A. Pestaņa, J. Alonso, I. Palacios, A. Gamez , I. Camino, V. Bunjevački, D. Rašić, V. Krstić,

Z. Latković

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):6-9

 sažetak    

 

Originalan rad

Kontuzione povrede oČne jabuČice

B.Đurović 

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):10-18

sažetak    rad u celosti PDF

 

Klinički prikaz

Patofiziologija, klinički tok i terapija hemijskih povreda oka

A.Oros

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):19-29

sažetak    rad u celosti PDF

 

Klinički prikaz

Perforativne povrede roŽnjaČe i sklere

Dž. Sarajlić, V. Jusufović, V.Vukotić, V. Kurt, I. Pašić, A. Bijedić, M. Dizdarević, H. Hadžiavdić, H. Bašić,

S. Terzić, E. Spahić-Saračević, V. Šahinpašić, S. Čanović, A. Me|edović, M. Kalajlić

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):30-35

sažetak    rad u celosti PDF

 

Klinički prikaz

EpidemioloŠka analiza hospitalno leČenih povreda oka u dvanaestogodiŠnjem

periodu (1992-2003)

D. Risteski, G. Risteski

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):36-41

sažetak    rad u celosti PDF

 

Klinički prikaz

HirurŠko leČenje teŠkih povreda zadnjeg segmenta oka

M. Vukosavljević, V. Cerović

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):42-46

sažetak    rad u celosti PDF

 

Klinički prikaz

Traumatska luksacija intraokularnih soČiva

T. Josifova, M. Ivanovska, M. Antova, V. Nikolovska, Z. Arnaudovski, H. Duma, B. Tateši

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):47-52

sažetak    rad u celosti PDF

 

Klinički prikaz

Zadnja luksacija soČiva usled kontuzione povrede-karakteristike i hirurŠki

pristup

D. Vuković, M. Jovanović, S. Glišić

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):53-55

sažetak    rad u celosti PDF

 

Klinički prikaz

Ablacija retine nakon kontuzione povrede oka

I.Stefanović, R.Dragumilo, V.Misita, Ž.Mićović, D.Gašić

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):56-59

sažetak    rad u celosti PDF

 

Klinički prikaz

Povrede oČiju pri radu sa motornim kosaČicama

M. Jovanović, D. Vuković, S. Glišić, J. Jakšić

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):60-63

sažetak    rad u celosti PDF

 

Klinički prikaz

Traumatska avulzija optiČkog Živca

M. Mitrović, M. Milosavljević, N. Jaković, P. Mitrović

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):64-68

sažetak    rad u celosti PDF

 

Klinički prikaz

HroniČna ekspozicija rendgenskom zra~enju kao mogu}i okularni patogen kod

pneumoftiziologa

M. Ledina, T. Ledina

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):69-72

sažetak    rad u celosti PDF

 

Prikaz slučaja

Povreda spoljnih oČnih miŠiĆa prilikom peribulbarne anestezije bez

hijaluronidaze

M. Dujić, K. Misailović, M. Kovačević

Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):73-75

sažetak   

 

 
UOS
Izdanja

 

 

 

2004, Vol. 30